ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση

Δωρεάν μελέτη και σχεδιασμός χώρου

Συνέπεια και έμπειρο τεχνικό προσωπικό

Απόλυτη σχέση ποιότητας-τιμής

Φιλικό Κλίμα

After Sales Service

Διευκόλυνση Πληρωμών

Πέρασμα Ταπετσαριών

Ραφή κουρτινών